Disclaimer


Eigendoms- en auteursrechten

De inhoud van deze website is beschermd door het auteursrecht. Alle eigendomsrechten met betrekking tot pagina's, inhoud en rangschikking berusten bij de Senioren Vereniging Vosmeer e.o. (hierna te noemen SVV). Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te wijzigen, te kopiëren, te distribueren, te verzenden, af te beelden, te publiceren, te verkopen, in licentie te geven of daarvan afgeleid werk te genereren of te gebruiken voor enig ander doel dan waarvoor deze site is bedoeld, namelijk het verstrekken van informatie over de SVV.
Op deze website worden handelsmerken, logo's, data, benamingen, merken, foto's en teksten gepresenteerd. Tenzij expliciet anders vermeld zijn deze beschermd door eigendomsrechten en behoren de SVV of derden toe. Zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de rechthebbende(n) is het gebruikers niet toegestaan deze te gebruiken, op welke wijze dan ook.

Aansprakelijkheid
De SVV heeft er alles aan gedaan om de informatie op deze website zo nauwkeurig en actueel mogelijk te houden. Niettemin is de SVV. op generlei wijze aansprakelijk voor directe, indirecte of welke wijze van schade dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van deze website of een andere websites of programma's waarnaar wordt verwezen op deze website. Evenmin is er sprake van aansprakelijkheid indien de SVV expliciet en vooraf werd ingelicht over de mogelijkheid dat deze schade zich zou voordoen.

De SVV wenst geen confidentiële gegevens of eigendomsinformatie waarop eigendomsrechten rusten van gebruikers te ontvangen via deze website. Alle informatie die de SVV via deze website van gebruikers ontvangt, met uitzondering van uw persoonlijke identificatiegegevens, zal dan ook als niet-vertrouwelijk worden beschouwd. Het is SVV dan ook toegestaan om deze informatie naar eigen inzicht en zonder enige vergoeding te gebruiken en in te zetten.

Het is de SVV toegestaan om zonder voorafgaande kennisgeving alle informatie en andere elementen op deze website te wijzigen of te verwijderen. De SVV biedt gebruikers geen garanties over de volledigheid, toereikendheid, juistheid, geschiktheid of bruikbaarheid van de geboden informatie. De gebruiker draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de controle hierop. De SVV geeft geen garanties voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze website.